Søkjar

Kontaktinformasjon til forsørgjar
Dersom skulen også skal sende opplysningar om deg til ein annan person enn den/dei du har oppgjeve under "Forsørgjar" gjev du opplysningar om det her.

Eg søker følgjande utdanning

Førsteval:

Andreval:


Språk

Språk i ungdomsskulen:
Har ikkje hatt språk i ungdomsskulenTysk 1Spansk 1Anna språk

Obligatorisk framandspråk:
Tysk 1Tysk 2Spansk 2

Romval

Internatplass
Eg ønskjer å bu på internatet.


Særskild grunnlag

Søknaden gjeld for særskild grunnlag (må dokumenterast, frist 1. febr)


All skulegang etter grunnskulen

Karaktergrunnlaget frå 1. termin («julekarakterer») må skannast og sendast som vedlegg til postmottak@framnes.vgs.no, evt sendast i vanleg postgang til Framnes kvgs, Vikøyvegen 280, 5600 Norheimsund.
Stadfesting

Eg stadfestar at eg har lest, forstått og godtatt det som står her.